מי שברך

Download pdf version

Recordings: NN tape 3b

חזק וברוך תהיה

מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך
(1הישיש הנכבד) הגביר (2הנעלה) / מורינו הרב / הבחור ....
(3מורינו ורבינו)
enkele ברכות , bv verjaardag, gezondheid, reis etc, zoz.
שמתנדב מתנה /  Euros ...
por
צדקה / עץ חיים / vestiaria4 / fábrica5 / Terra Santa
...
Pela saúde6
twee ouders: dos Senhores seus pais
een ouder: do/da Senhor(a) seu pai/ sua mãe
vrouw: da Senhora sua casa
kinderen/kleinkinderen : dos Senhores seus filhos, seus netos
broers/neven/zwagers: dos Senhores seus irmãos, seus primos, seus cunhados
grootouder(s): do/da Senhor/a seu/sua avô/avó / dos Senhores seus avós
ooms, tantes, neven, nichten: seu(s) tio(s), sua(s) tia(s), seu(s) primo(s), sua(s)
prima(s)
neven, nichten etc: zoz
 e mais Senhores seus parentes e suas casas e seus filhos
que Deus lhes conceda uma velhice7 descansada8
...
Pela saúde6
rabbijn: ... הגביר הנעלה מורינו הרב  e mais Senhores בעלי תורה  e suas casas e seus filhos que Deus... Pela saúde
parnassiem:  הגביר ... (Parnas) Presidente e mais Senhores do Macamad e suas casas e seus filhos que Deus... Pela saúde
vrienden: הגביר  ... e mais Senhores seus parentes e suas casas e seus filhos que Deus... Pela saúde
vriend & bankgenoten: הגביר ... e mais Senhores seus amigos e companheiros de banco que Deus...descansada
....
Por sua intenção9 pela saúde6
[algemeen parnaas: do (Parnas) Presidente e mais]
Senhores  יחידים e congregantes deste קהל קדוש  
que Deus aumente10
וכן יהי רצון, ונאמר אמן.
© layout september 2004 JBS, bron: H.P Salomon & Seder hazanoet
מי שברך
neven, nichten etc
verloofde: da Senhora sua noiva
dochter(s): da(s) Senhora(s) sua(s) filha(s)
zoonen: do(s) Senhor(es) seu(s) filho(s)
broer(s): do(s) Senhor(es) seu(s) irmão(s)
zuster(s): da(s) Senhora(s) sua(s) irmã(s)
kleinzo(o)n(en): do(s) seu(s) neto(s)
kleindochter(s): da(s) sua(s) neta(s)
achterkleinkinderen: dos seus bisnetos
grootvader(s): do(s) Senhor(es) seu(s) avô(s)
grootmoeder(s): da(s) Senhora(s) sua(s) avó(s)
zwager(s): do(s) Senhor(es) seu(s) cunhado(s)
schoonzuster(s): da(s) Senhora(s) sua(s) cunhada(s)
ooms: do(s) Senhor(es) seu(s) tio(s)
tante(s): da(s) Sehora(s) sua(s) tia(s)
neef(ven): do(s) Senhor(es) seu(s) primo(s)
nicht(en): da(s) Senhora(s) sua(s) prima(s)
schoonvader(s): do(s) Senhor(es) seu(s) sogro(s)
schoonmoeder(s): da(s) Senhora(s) sua(s) sogra(s)
schoonzoon(s): do(s) Senhor(es) seu(s) genro(s)
schoondocher(s): da(s) Senhora(s) sua(s) nora(s)
mijn: meus pais, minhas avós, meus avôs, minha casa, meu filho, minha filha, meus filhos, minhas filhs, 
onze: Os nossos pais; os nossos avós etc.
ברכות
reis (heer/dame): que Deus o/a leve em paz
zieke que Deus ihe conceda uma saúde perfeita
verjaardag (heer/dame): que Deus o/a faça gozar muitos anos
jongetjes: que Deus os engrandeça para o Seu santo serviço
kinderloos: que Deus lhe conceda filhos de benção
zwanger: que Deus lhe conceda uma boa hora
feest: que Deus lhe conceda melhoradas festas
RH&Qipur: que Deus o escreva no livro de vidas com sua casa e seus filhos
geboorte zoon/docher: sua casa e o recém-nascido (a recém-nascida) que lhes seja בסימן טוב

bar mitswa: הבחור (door vader: voornaam kind seu filho / door ander: naam kind), pela mercê que Deus o fez chegar a esta idade e que o faça Seu servo e que os seus pais vejam dele grandes gostos

1: um
2: dois
3: três
4: quatro
5: cinco
6: seis
7: sete
8: oito
9: nove
10: dez
11: onze
12: doze
13: treze
15: quinze
18: dezoito
20: vinte
100: cem
© layout september 2004 JBS, bron: H.P Salomon & Seder hazanoet
מי שברך
השכבה
voor een man
טוב שם משמן טוב • ויום המות מיום היולדו : מנוחה נכונה • בישיבה עליונה • וחולקא טבא • לחיי העולם הבא • שם תהא מנת ומחיצת וישיבת נפש השם הטוב
...
רוח יי תניחנו/תניחם בגן עדן : מלך מלכי המלכים ברחמיו • ירחם עליו/עליהם • וילוה אליו/אליהם השלום ועל משכבו/משכבם יהיה שלום • הוא/הם וכל־שוכבי עמו ישראל בכלל הרחמים והסליחות • וכן יהי רצון ונאמר אמן :
voor een vrouw
אשת חיל מי ימצא • ורחוק מפנינים מכרה : רחמנא דרחמנותא דיליה היא • יאמר למיעל קדמוהי דכרן האישה/הנשים הכבודה/הכבודות והצנועה/והצנועת והנכבדת/והנכבדות
...
רוח יי תניחנה/תניחן בגן עדן המלך ברחמיו • יחוס ויחמול עליה/עליהן • וילוה אליה/אליהן השלום ועל משכבה/משכבותן יהי שלום • היא/הנה וכל־בנות ישראל השכבות עמה/עמהן בכלל הרחמים והסליחות • וכן יהי רצון ונאמר אמן  

חזק וברוך תהיה

מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך
(הישיש הנכבד) הגביר (הנעלה) / מורינו הרב / הבחור ....
(מורנו ורבנו)
 
שמתנדב
Um Euro por 
שמן למאור למנוחת הנפש הנזכרת/הנפשות הנזכרות
מנוחתה/מנוחתן תהי בגן עדן.

 

Short, for a men מי שברך
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך
.פבפ...
שמתנדב מתנה / Euros ...
por ...
 
וכן יהי רצון, ונאמר אמן
 
Short, for a woman מי שברך
מי שברך אמותנו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך
.פבפ...
שמתנדבת מתנה / Euros ...
por ...
 
וכן יהי רצון, ונאמר אמן

 

1. boven 60 jaar
2. belangrijke mensen (bv. met titel)
3. Haham, zonder naam!
4. kledingstukken
5. onderhoud
6. op gezondheid van 
7. uitspreken ongeveer als “veljies”
8. dat G’d hun een zorgeloze ouderdom bezorge
9. matana voor zijn niet omschreven bedoeling
10. die G’d vermeerdere
© layout september 2004 JBS, bron: H.P Salomon & Seder hazanoet