מי שברך

Download pdf version
Recordings: NN tape 3b

 

אמן - חזק וברוך תהיה
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך
([1]הישיש הנכבד) הגביר ([2]הנעלה) / מורינו הרב / הבחור ....
 ([3]מורינו ורבינו)
enkele ברכות, bv verjaardag, gezondheid, reis etc, zoz
שמתנדב מתנה /  Euros...
por
 צדקה / עץ חיים / vestiaria[4] / fabrica[5] / Terra Santa[6] / Cativos[7]
...
Pela saúde[8]

vrouw: da Senhora sua casa
kinderen/kleinkinderen : dos Senhores seus filhos, seus netos
twee ouders: dos Senhores seus pais
een ouder: do/da Senhor(a) seu pai/ sua mãe
broers/neven/zwagers: dos Senhores seus irmãgrootouder(s): do/da Senhor/a seu/sua avô/avô / dos Senhores seus avós
ooms, tantes, neven, nichten: seu(s) tio(s), sua(s) tia(s), seu(s) primo(s), sua(s) prima(s)
neven, nichten etc: zoz

e mais Senhores seus parentes e suas casas e seus filhos
que Deus lhes conceda uma velhice
[9] descansada[10]

...

Pela saúde6
rabbijn: ...הגביר הנעלה מורינו הרב e mais Senhores בעלי תורה e suas casas
e seus filhos
que Deus... Pela saúde

parnassiem:  הגביר... (Parnas) Presidente e mais Senhores do Macamad e suas casas
e seus filhos
que Deus... Pela saúde

oud-bestuurders הגביר... e mais Senhores Velhos da Nacao, e suas casas
|e seus filhos
que Deus... Pela saúde

vrienden: הגביר ... e mais Senhores seus parentes e suas casas
e seus filhos
que Deus... Pela saúde

vriend & bankgenoten: הגביר... e mais Senhores seus amigos
e companheiros de banco
que Deus...descansada

....

Por sua intenção[11] pela saúde8
[algemeen parnaas: do Senhor (Parnas) Presidente e mais]

Senhores  יחידיםe congregantes deste קהל קדוש
que Deus aumente
[12]
וכן יהי רצון, ונאמר אמן.

 

neven, nichten etc

verloofde: da Senhora sua noiva
dochter(s): da(s) Senhora(s) sua(s) filha(s)
zoonen: do(s) Senhor(es) seu(s) filho(s)
broer(s): do(s) Senhor(es) seu(s) irmão(s)
zuster(s): da(s) Senhora(s) sua(s) irmã(s)
kleinzo(o)n(en): do(s) seu(s) neto(s)
kleindochter(s): da(s) sua(s) neta(s)
achterkleinkinderen: dos seus bisnetos
grootvader(s): do(s) Senhor(es) seu(s) avô(s)
grootmoeder(s): da(s) Senhora(s) sua(s) avó(s)
zwager(s): do(s) Senhor(es) seu(s) cunhado(s)
schoonzuster(s): da(s) Senhora(s) sua(s) cunhada(s)
ooms: do(s) Senhor(es) seu(s) tio(s)
tante(s): da(s) Sehora(s) sua(s) tia(s)
neef(ven): do(s) Senhor(es) seu(s) primo(s)
nicht(en): da(s) Senhora(s) sua(s) prima(s)
schoonvader(s): do(s) Senhor(es) seu(s) sogro(s)
schoonmoeder(s): da(s) Senhora(s) sua(s) sogra(s)
schoonzoon(s): do(s) Senhor(es) seu(s) genro(s)
schoondocher(s): da(s) Senhora(s) sua(s) nora(s)
mijn: meus pais, minhas avós, meus avôs, minha casa, meu filho, minha filha, meus filhos, minhas filhs, 

ברכות

reis (heer/dame): que Deus o/a leve em paz
zieke: que Deus ihe conceda uma saúde perfeita
verjaardag (heer/dame): que Deus o/a faça gozar muitos anos
jongetjes onder 13: que Deus os engrandeça para o Seu santo serviço
kinderloos: que Deus lhe conceda filhos de benção
zwanger: que Deus lhe conceda uma boa hora
feest: que Deus lhe conceda melhoradas festas
RH&Qipur: que Deus o escreva no livro de vidas com sua casa e seus filhos
geboorte zoon/docher: sua casa e o recém-nascido (a recém-nascida) que lhes seja
בסימן טוב
berit: הגביר ... בעל הברית, sua casa e o recém-nascido, pais, (avós,) parentes que vejam dele grandes gostos
bar mitsva: הבחור [bij vader: voornaam, seu filho] [bij ander: volledige naam], pela mercê que Deus o fez chegar a esta idade e que o faça Seu servo [bij ander: e que os seus pais vejam dele grandes gostos]

 

1: um
2: dois
3: tr
és
4: quarto

5: cinco
6: seis
7: sete
8: oito

9: nove
10: dez
11: onze

12: doze

13: treze
15: quinze
18: dezoito

20: vinte
100: cem

Gebaseerd op Het Portugees in de Esnoga van Amsterdam”, H Prins Salomon, 2001 ISBN 90 90 14075

השכבה voor een man (kort)

טוב שם משמן טוב • ויום המות מיום היולדו : מנוחה נכונה • בישיבה עליונה • וחולקא טבא • לחיי העולם הבא • שם תהא מנת ומחיצת וישיבת נפש השם הטוב

פבפ

רוח יי תניחנו/תניחם בגן עדן : מלך מלכי המלכים ברחמיו • ירחם עליו/עליהם • וילוה אליו/אליהם השלום ועל משכבו/משכבותם יהיה שלום • הוא/הם וכל־שוכבי עמו ישראל בכלל הרחמים והסליחות • וכן יהי רצון ונאמר אמן :  חזק וברוך תהיה...


 השכבה voor een vrouw (kort)

אשת חיל מי ימצא • ורחוק מפנינים מכרה : רחמנא דרחמנותא דיליה היא • יאמר למיעל קדמוהי דכרן האישה/הנשים הכבודה/הכבודות והצנועה/והצנועת והנכבדת/והנכבדות

פבפ

רוח יי תניחנה/תניחן בגן עדן : המלך ברחמיו • יחוס ויחמול עליה/עליהן • וילוה אליה/אליהן השלום ועל משכבה/משכבותן יהי שלום • היא/הנה וכל־בנות ישראל השכבות עמה/עמהן בכלל הרחמים והסליחות • וכן יהי רצון ונאמר אמן :

חזק וברוך תהיה
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך
(הישיש הנכבד) הגביר (הנעלה) / מורינו הרב / הבחור ....
 (מורינו ורבינו)
שמתנדב
Um Euro por

שמן למאור למנוחת הנפש הנזכרת/הנפשות הנזכרות
מנוחתה/מנוחתן תהי בגן עדן.

 

Short, for a men   מי שברך
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך
פבפ...
שמתנדב
מתנה /  Euros...
por ...

וכן יהי רצון, ונאמר אמן

 

Short, for a woman   מי שברך
מי שברך אמותנו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך
פבפ...
שמתנדבת מתנה /  Euros...
por ... 

וכן יהי רצון, ונאמר אמן

 

 


[1]    boven 60 jaar

[2]    belangrijke mensen (bv. met titel)

[3]    Haham, zonder naam!

[4]    kledingstukken

[5]    onderhoud

[6]    Israel

[7]    פדיון שבוים

[8]    op gezondheid van 

[9]    uitspreken ongeveer als “veljies”

[10] dat G’d hun een zorgeloze ouderdom bezorge

[11] voor zijn niet omschreven bedoeling

[12] die G’d vermeerdere

 

© Copyright JBS, 2005-2023; The information on this website may be used for non profit purposes.
Reference to the source required at all times.        Page last update: 16 augustus, 2023